Naujienos

Smūgis rajono valdžiai – įrodyta, kad elgėsi nesąžiningai!

Birutė KYBARTIENĖ

Joniškio rajono savivaldybė (meras Gediminas Čepulis), be konkurso pasirinkdama atliekoms vežti savo dukterinę įmonę – UAB ,,Joniškio komunalinis ūkis“, pamynė sąžiningos konkurencijos laisvę. Tą šių metų kovo 21 d. konstatavo Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (teisėjai Laimutis Alechavičius, Ramūnas Gadliauskas ir Dalia Višinskienė).

 

Apie šešetą metų nesąžiningai elgdamasi Joniškio rajono valdžia užkirto kelią konkursą laimėti mažiausią kainą galėjusiai pasiūlyti bendrovei ir atėmė galimybę rajono žmonėms už atliekų vežimo paslaugą mokėti mažiau. Kodėl?

 

Mielesni savi interesai?

Dar 2012 m. balandžio 26 d. nutarimu Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba pripažino, kad Joniškio rajono savivaldybė neįvykdė nustatyto įpareigojimo – nutraukti Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir UAB ,,Joniškio komunalinis ūkis“ 2010 m. gruodžio 1 d. sutartį. Konkurencijos taryba konstatavo, kad Joniškio rajono savivaldybė priveligijavo Joniškio komunalinį ūkį, tuo pačiu diskriminuodama kitus šias paslaugas galinčius teikti ūkio subjektus. Savivaldybė neįvertino aplinkybės, kad paslaugų rinkos yra konkurencingos ir dėl teisės teikti paslaugas turi būti varžomasi, nors turėjo pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, tačiau neužtikrino, pamynė. Kodėl? Mielesni savi interesai?

Trūko kantrybė

Kadangi Joniškio rajono valdžia ignoravo Konkurencijos tarybos nurodymus, trūko šios įstaigos vadovų kantrybė ir buvo kreiptasi į teismą. Prašyta teismo įpareigoti Joniškio savivaldybę įvykdyti 2012 m. balandžio 26 d. Konkurencijos tarybos nutarimu nustatytus įpareigojimus – per tris mėnesius nutraukti Joniškio rajono savivaldybės administracijos su UAB „Joniškio komunalinis ūkis“ ir viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras sudarytą 2010 m. gruodžio 1 d. sutartį. Jau pirmame Šiaulių apygardos administracinio teismo posėdyje Joniškio rajono savivaldybės atstovas (-ai) Konkurencijos tarybos atstovui pasiūlė sudaryti Taikos sutartį. Atsižvelgdamas į siūlymą, teismas administracinės bylos nagrinėjimą atidėjo.

Nusprendė bylinėtis

Tačiau vėliau Joniškio rajono valdžia persigalvojo – nusprendė bylinėtis. Tą savo balsais patvirtino dauguma tuometinės Joniškio rajono savivaldybės (meras buvo tas pats G. Čepulis) tarybos narių. Bylinėjimuisi su Konkurencijos taryba nepritarė tarybos nariai: Edmundas Bernotas, Rimantė Misiūnienė, Benjaminas Rimdžius, Nijolė Valuckienė, tuomet tarybos nariu buvęs Eligijus Dargis ir dar vienas kitas politikas.

Balsavusieji už bylinėjimąsi argumentavo, kad UAB ,,Joniškio komunalinis ūkis“ – savivaldybės įmonė, kurioje dirba žmonės, o jie – juk Joniškio politikų rinkėjai. Tačiau savo rankų pakėlimu balsavusieji, sakytume, pamynė Konstitucinio Teismo nutarimą, kuriame aiškiai pasakyta, kad, sudarydama viešųjų paslaugų tiekimo sutartis, savivaldybė privalo gerbti sąžiningos konkurencijos principus.

Neįtikino

Joniškio komunalinis ūkis – savivaldybės dukterinė įmonė, kurios vienintelė akcininkė yra Joniškio rajono savivaldybė. Rajono valdžia vadovavosi Atliekų įstatymo 25 str., kuriame be kita ko rašoma, kad konkursas nėra vienintelis būdas parinkti komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugos tiekėją. Tačiau nei šis, nei kitokie argumentai neįtikino Šiaulių apygardos administracinio teismo, kuris 2015 m. lapkričio 24 d. sprendimu įpareigojo Joniškio rajono savivaldybę per 6 mėnesius (Konkurencijos taryba prašė per 2 mėnesius – B. K. pastaba) nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos konkurencingos procedūros (prieinamos visiems norintiems ir galintiems teikti komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų vežimo paslaugas ūkio subjektams) būdu atrinkti ūkio subjektą/-us komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų vežimo paslaugoms teikti.

Prieštaravimas

Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas be to, kas trumpai išdėstyta aukštėliau, pabrėžė, kad Joniškio savivaldybė 2010 m. gruodžio 1 d. sutartį nutraukė, bet neorganizavo viešo konkurso ar kitos konkurencingos procedūros atliekų tvarkymo paslaugoms teikti, o 2013 m. gegužės - birželio mėnesiais kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą su prašymu leisti vykdyti viešosios atliekų tvarkymo paslaugos pirkimą vidaus sandorio būdu. Viešųjų pirkimų tarnyba 2013 m. birželio 26 d. raštu sutiko, kad savivaldybės administracija sudarytų su Joniškio komunaliniu ūkiu vidaus sandorį. Todėl 2013 m. rugsėjo 12 d. Joniškio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo pavedė administracijai su Joniškio komunaliniu ūkiu sudaryti vidaus sandorį 36 mėnesių laikotarpiui. Šio sprendimo pagrindu pasirašyta sutartis.

Atlikusi tyrimą, Konkurencijos taryba 2015 m. sausio 25 d. nutarime konstatavo, kad savivaldybė neįvykdė Konkurencijos tarybos 2012 m. nutarime numatyto įpareigojimo nutraukti 2010 m. sutartį taip, kad būtų panaikintas prieštaravimas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

Užkarda kitiems

Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo teisėjų kolegija nurodė, jog pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnį, ūkinė veikla suprantama kaip visokia gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, susijusi su prekių pirkimu ar pardavimu. Neužtikrinus vienodų konkurencijos sąlygų varžytis dėl teisės teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, konkurencija komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų rinkoje Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje buvo absoliučiai panaikinta,

,,Sutarčių sudarymas suteikė UAB „Joniškio komunalinis ūkis“ monopolines teises teikti aptariamas paslaugas, užkertant savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų tvarkymu užsiimti ir kitiems rinkos dalyviams, potencialiai galintiems teikti tokias paslaugas“, – akcentuojama šio Teismo nutartyje.

Privilegija saviems?

Be to, šio Teismo nutartyje teigiama, kad byloje nėra nustatyta jokių aplinkybių, kad sprendimas pavesti teikti viešąsias paslaugas būtent nurodytai bendrovei buvo objektyviai būtinas. Teisėjų kolegijos manymu, Joniškio rajono savivaldybės argumentas, kad Viešųjų pirkimų tarnyba leido sudaryti vidaus sandorį ir tuo patvirtino jo teisėtumą, atmestinas kaip nepagrįstas, nes Viešųjų pirkimų tarnyba nėra tas subjektas, kuris vertina sandorio įtaką konkurencijai bei jo pasekmes rinkai. Teisėjų kolegijos nuomone, toks leidimas nepaneigia savivaldybės pareigos užtikrinti sąžiningą konkurenciją, pačiai įsitikinti ir įvertinti, kad vidaus sandorio sudarymas nepažeis Konkurencijos įstatymo reikalavimų. Be to, konstatavo, kad Šiaulių apygardos administracinis teismas buvo priėmęs pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl Joniškio rajono savivaldybės apeliacinis skundas atmestas, Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 24 d. sprendimas paliekamas nepakeistas. Šiuo sprendimu, Joniškio rajono savivaldybė per 6 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, paprasčiau tariant, privalės surengti konkursą atliekų vežėjui parinkti. Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo nutartis galutinė ir neskundžiama.

Pralaimėjo!

Joniškio rajono savivaldybė, jos administracija, sudariusi neteisėtą sutartį, ignoruodama Konkurencijos tarnybos reikalavimą, pratęsė privilegijas savo dukterinei įmonei – UAB ,,Joniškio komunalinis ūkis“ (direktorius Jonas Venislovas) ir pralaimėjo! Tačiau kiek visa tai kainavo mokesčių mokėtojams, ponai ir ponios, sėdintys patogiuose ir gerai apmokamuose valdžios krėsluose!? Klausiame viešai. Atsakykite, pone mere. Paskaičiuokite sugaištas pavaldinių darbo valandas ir kitas sąnaudas, išlaidas. Visuomenė turi teisę žinoti. Neignoruokite šios teisės.

O kiek permokėjo už šiukšles žmonės?

O kiek permokėjome už atliekų išvežimą mes, šios paslaugos vartotojai? Juk ankstesnėse ,,Joniškio dienų“ publikacijose buvome rašę, kad kai kuriuose kituose Lietuvos rajonuose už atliekų išvežimą gyventojai moka ženkliai mažiau nei joniškiečiai. Ar rajono rinkėjai, politikams, palaikiusiems nesąžiningus sprendimus (Konkurencijos tarybos sprendimų ignoravimas, atsisakymas Taikos sutarties, apeliacinis skundas ir kt.) yra tik tie žmonės, kurie dirba Joniškio komunaliniame ūkyje?

Kodėl neišspausdinome grafikų?

Po Naujųjų metų ,,Joniškio dienų“ leidėjus atakavo laikraščio skaitytojai klausdami, kodėl neišspausdinome atliekų vežimo grafikų? Priežastis paprasta – UAB ,,Joniškio komunalinis ūkis“ redakcijos to neprašė, nors ir būtume, kaip ir kažkada anksčiau, tuos grafikus perpus pigiau išspausdinę... Gal net už dyką...

Kodėl ,,Joniškio dienų“ redakcija šiukšlių išvežimo grafikų, taip reikalingų laikraščio skaitytojams, negavo? Todėl, kad sąžiningai, negalvodami apie pelną, giname visų Jūsų, rajono žmonių, interesus!?

B. Kybartienės nuotraukose:

Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys Edmundas Bernotas buvo įsitikinęs, kad, sudariusi sutartį su UAB ,,Joniškio komunalinis ūkis“ ir neskelbusi konkurso, Joniškio valdžia, ignoravo kitus galimus šios paslaugos teikėjus. Jis neatmeta galimybės, kad konkursą galėjo laimėti mažiausią kainą pasiūlęs subjektas, todėl joniškiečiams už šiukšlių vežimą gal būtų tekę mokėti ženkliai mažiau

 

Joniškio rajono savivaldybės meras G. Čepulis (su gėlėmis), pirmąkart išrinktas tiesioginiuose rinkimuose, privalėtų žinoti, kad rinkėjai jam patikėjo didžiulę atsakomybę. Todėl meras privalėjo pasirūpinti, kad savivaldybės administracijoje nebūtų daromi neskaidrūs sandoriai...

 

 

comments powered by Disqus

Papildoma informacija